Privacy

Privacybeleid

Creation Company - uitgebreide privacyverklaring

Deze privacyverklaring biedt u gedetailleerde informatie in verband met de verwerking- en bescherming van uw persoonsgegevens door Creation Company, gevestigd te 2800 Mechelen, Antwerpsesteenweg 92.

Neem deze privacyverklaring aandachtig door. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen in verband met deze privacyverklaring en/of verwerking van persoonsgegevens door Creation Company kan u de contactgegevens op het einde van deze privacyverklaring gebruiken.

Welke persoonsgegevens worden (waarvoor) gebruikt?
Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om u (rechtstreeks of onrechtstreeks) te identificeren, zoals uw naam, e-mailadres, adresgegevens,...

Creation Company verwerkt uw persoonsgegevens voor (o.m.) klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van solvabiliteit) én direct marketing (o.a. aanbieden van gepersonaliseerde reclame en nieuwe producten en/of diensten).

In zoverre vereist voor de verwezelijking van voormelde doeleinden (kan) Creation Company bepaalde van uw persoonsgegevens verwerken bij (o.m.):
- welbepaalde bezoeken van zijn website, inzonderheid bij registratie voor de ontvangst van bepaalde diensten
en/of producten (zoals de ontvangst van nieuwsbrieven,...);
- aankopen/bestellen van bepaalde diensten en/of producten.

U bent niet verplicht om de persoonsgegevens te verstrekken waar Creation Company om verzoekt. Als u er evenwel voor kiest dit niet te doen, kan Creation Company u in vele gevallen de betreffende dienstverlening/producten niet aanbieden.

Op welke basis verwerkt Creation Company uw persoonsgegevens?
Iedere verwerking van persoonsgegevens berust op (minstens) één van de grondslagen, zoals voorzien in artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor Creation Company betreffen de voornaamste grondslagen:
- wettelijke verplichting: de verwerking van persoonsgegevens is voorgeschreven door/noodzakelijk voor een wettelijke verplichting/opdracht;
- overeenkomst: de verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst die u aangaat met Creation Company of om op uw verzoek de daartoe nodige stappen te ondernemen;
- gerechtvaardigd belang: de verwerking van persoonsgegevens is gesteund op het gerechtvaardigd belang van Creation Company om te ondernemen;
- toestemming: de verwerking van persoonsgegevens berust op een actieve, specifieke, ondubbelzinnige én met kennis van zake gegeven toestemming.

Hoe worden uw persoonsgegevens (in bijzonder) verwerkt?
Behoudens uitdrukkelijke toestemming, verwerkt Creation Company persoonsgegevens enkel voor de doeleinden vermeld in deze privacyverklaring dan wel hiermee verenigbare doeleinden. Bij verwerking van persoonsgegevens voor andere dan deze doeleinden, heeft u steeds het recht zich daartegen te verzetten.

Creation Company neemt passende beveiligingsmaatregelen om onbevoegde toegang tot, bekendmaking, wijziging of vernietiging van persoonsgegevens zonder toestemming te voorkomen.

In beginsel hebben enkel personen, die middels een arbeidsrelatie met Creation Company zijn verbonden, toegang tot persoonsgegevens. In bepaalde gevallen kunnen persoonsgegevens echter ook toegankelijk zijn voor bepaalde met de verwerking belaste personen of personen door Creation Company als verwerker aangesteld (bv. serviceproviders, mailprogramma's, communicatiebureaus,...).

Creation Company kan derden tevens toegang verlenen tot uw persoonsgegevens indien dit wettelijk verplicht wordt, inzonderheid op verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of de bevoegde politiediensten.

Behoudens uitdrukkelijk anders aangegeven, verwerkt Creation Company geen persoonsgegevens voor uitsluitend geautomatiseerde besluitvormingen die rechtsgevolgen voor u zullen hebben of u op vergelijkbare wijze aanmerkelijk zullen treffen.

Doorgifte van persoonsgegevens aan derde(n)?
Creation Company geeft in principe geen persoonsgegevens door aan derden, tenzij dat noodzakelijk is voor de verwezelijking van de vooropgestelde doeleinden. In dat geval kunnen de persoonsgegevens worden gedeeld met ondernemingen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Creation Company verbonden zijn of met enige andere partner.

Creation Company garandeert dat deze ontvangers technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Hoelang bewaart Creation Company uw persoonsgegevens?
Persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Persoonsgegevens kunnen evenwel voor een langere periode worden bewaard wanneer hiervoor toestemming werd verleend, en dit zolang de betrokkene deze toestemming niet intrekt. Tevens kunnen persoonsgegevens langer worden bewaard, indien dat vereist is om aan een wettelijke verplichting te voldoen, of noodzakelijk is om (eventueel) juridische claims te kunnen opvangen/toezichthoudende autoriteiten te kunnen beantwoorden.

Na afloop van de bewaartermijn worden de persoonsgegevens in beginsel gewist. Daarom kan het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden opgelegd na het verstrijken van de bewaartermijn.

Welke zijn uw rechten en hoe kan u deze uitoefenen?
In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving kan eenieder wiens persoonsgegevens Creation Company verwerkt, behoudens één van de wettelijk voorziene uitzonderingen van toepassing is, een recht laten gelden op:

- Inzage: u heeft het recht om van Creation Company uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van u betreffende persoonsgegevens en, in bevestigd geval, inzage en/of kopie te verkrijgen van (o.m.) deze persoonsgegevens;

- rectificatie: ingeval u meent dat de persoonsgegevens waarover Creation Company beschikt onjuist of onvolledig zijn, kan u verzoeken om een correctie of een vervollediging van deze persoonsgegevens;

- wissing: u kan verzoeken om de wissing van uw persoonsgegevens;

- beperking: onder bepaalde omstandigheden kan u verzoeken om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. In dat geval zal Creation Company uw persoonsgegevens niet verder verwerken voor andere doeleinden dan het opslaan ervan;

- bezwaar: u beschikt over de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw persoonsgegevens, wanneer deze verwerking berust op een andere rechtsgrond dan toestemming. U kan steeds bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden;

- intrekken van toestemming: ingeval de verwerking berust op uw toestemming, dan hebt u steeds het recht om deze toestemming in te trekken, met dien verstande dat zulks geen afbreuk kan doen aan de rechtmatigheid van de verwerking(en) op basis van uw toestemming voor de intrekking ervan;

- gegevensoverdraagbaarheid: voor zover wettelijk van toepassing, hebt u het recht om de persoonsgegevens die u aan Creation Company hebt verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen of, voor zover technisch mogelijk, over te laten dragen aan een derde partij.

Indien u één van de voornoemde rechten wenst uit te oefenen kan u zelf de instellingen van uw klantenaccount aanpassen en/of een e-mail versturen naar info@kasteeltivoli.be. Gelieve bij deze e-mail een scan/kopie van de
voorzijde van uw identiteitskaart mee te sturen, zodat Creation Company u kan identificeren.

In aanvulling op voormelde rechten, beschikt u tevens over het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - contact@apd-gba.be)

Gebruikt Creation Company ook cookies en/of andere technologieën?
De websites, onlineservices, … van Creation Company kunnen gebruikmaken van cookies en andere technologieën om persoonlijke gegevens te bewaren wanneer u deze websites en-/of onlineservices gebruikt.

Met deze technologieën kan Creation Company meer inzicht krijgen in online gedrag, zien welke delen van de websites zijn bezocht en de doeltreffendheid van advertenties en zoekopdrachten op het web meten en vergroten.

Als u cookies wenst uit te schakelen en gebruikmaakt van de webbrowser Safari, opent u de Safari-voorkeuren. In het paneel 'Privacy' kunt u uw voorkeuren instellen. Als u een andere browser gebruikt, neemt u contact op met uw
aanbieder voor informatie over het uitschakelen van cookies.

Hoe kan ik de wijzigingen aan deze privacyverklaring opvolgen?
In een wereld van voortdurende technologische veranderingen, zal Creation Company deze privacyverklaring regelmatig moeten bijwerken. 

Creation Company nodigt u uit de laatste versie van deze privacyverklaring online te raadplegen en zal u – voor zover technisch en juridisch mogelijk – van belangrijke veranderingen op de hoogte houden via zijn website of via andere gebruikelijke communicatiekanalen.

De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven.

Heeft u nog vragen of wenst u Creation Company te contacteren?
Indien u vragen/opmerkingen zou hebben over deze privacyverklaring en/of de verwerking van persoonsgegevens door Creation Company, kan u steeds terecht op het nummer +32 15 70 91 60 of via mail op info@kasteeltivoli.be.

Laatst gewijzigd 1 juni 2018